01-bg-banner

ประกันภัยรถยนต์   ประกันรถยนต์   ประกันภัยรถยนต์ชั้น1   ประกันรถยนต์ชั้น1   ประกันรถยนต์2พลัส   ประกันรถยนต์3พลัส

ประกันชั้น 3

     ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ ที่เน้นให้ความคุ้มครองไปที่บุคคลภายนอก โดยประกันประเภทนี้ จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินคันเอาประกันภัย (รถยนต์ของเรา) แต่จะคุ้มครองให้เพียงชีวิต ร่างกาย อนามัย และประกันภัยตัวผู้ขับขี่ในคดีความผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ในส่วนของบุคคลภายนอก จะคุ้มครองให้ทั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอก ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นประกันที่มุ่งเน้น ไปที่ความคุ้มครองบุคคลภายนอกเท่านั้น

     รับประกันภัยไม่จำกัดอายุของรถยนต์ และรถยนต์ทุกๆคันสามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยนั้นๆ ว่ารับประกันหรือไม่ อย่างไร โดยแบ่งแยกรถยนต์ออกเป็นประเภท รถเก๋ง , รถกระบะ , รถตู้ อย่างชัดเจน ง่ายต่อการเลือกซื้อสำหรับลูกค้าทุกๆท่านค่ะ

เจ้าพระยาประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล (ผู้ทำ) ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
All new เก๋ง 50,000/5 50,000/5 200,000 300,000 10,000,000 600,000 2,000 1,850 1,000
All new กระบะ 50,000/5 50,000/5 200,000 300,000 10,000,000 600,000 2,650 2,450 1,325
All new ตู้ 50,000/5 50,000/5 200,000 300,000 10,000,000 600,000 3,000 2,800 1,500

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล (ผู้ทำ) ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
2 in 1
saved
เก๋ง 50,000/7 50,000/7 300,000 500,000 10,000,000 1,000,000 2,200 2,100 1,100
2 in 1
saved
กระบะ 2 ประตู 50,000/3 50,000/3 300,000 500,000 10,000,000 1,000,000 2,800 2,650 1,400

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

MSIG ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล
(ผู้ทำ)
ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
 Single Plan 1 เก๋ง 70,000/5 70,000/5 200,000 300,000 10,000,000 1,000,000 2,400 2,300 1,200
 Single Plan 1 กระบะ 70,000/5 70,000/3 200,000 300,000 10,000,000 1,000,000 3,100 2,950 1,550
 Single Plan 1 ตู้ 70,000/5 70,000/5 200,000 300,000 10,000,000 1,000,000 3,300 3,150 1,650

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล
(ผู้ทำ)
ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
Single Plan2 เก๋ง 100,000/7 50,000/7 200,000 1,000,000 10,000,000 2,000,000 2,700 2,600 1,350
Single Plan 2 กระบะ 100,000/3 50,000/3 200,000 1,000,000 10,000,000 2,000,000 3,300 3,150 1,650
Single Plan 2 ตู้ 100,000/12 50,000/12 200,000 1,000,000 10,000,000 2,000,000 3,700 3,550 1,850

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล
(ผู้ทำ)
ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
  TP- SAVE  เก๋ง 50,000/5 50,000/5 100,000 300,000 10,000,000 1,000,000 2,148 2,000 1,070
  TP-SAVE  กระบะ 50,000/5 50,000/3 100,000 300,000 10,000,000 1,000,000 2,824 2,650 1,400
  TP-SAVE  ตู้ 50,000/5 50,000/5 100,000 300,000 10,000,000 1,000,000 3,009 2,800 1,500

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เอเชียประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล
(ผู้ทำ)
ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
Save
extra
3
เก๋ง 50,000/7 50,000/7 200,000 500,000 10,000,000 1,000,000 2,250 2,100 1,125
Save
extra
3
กระบะ 50,000/7 50,000/7 200,000 500,000 10,000,000 1,000,000 3,000 2,800 1,500
Save
extra
3
ตู้ 50,000/7 50,000/7 200,000 500,000 10,000,000 1,000,000 3,250 3,000 1,625

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

เอเชียประกันภัย (กันชน คุ้มครองกรณีถูกคู่กรณีไม่มีประกันมาชน)

ทุนประกันภัย ส่วนแรก ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) อุบัติเหตุ/คน (ผู้ทำ) ค่ารักษา/คน (ผู้ทำ) ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
100,000 - 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 300,000 3,333 2,900 1,665 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เทเวศประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

Package ประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
รักษาพยาบาล
(ผู้ทำ)
ประกันผู้
ขับขี่
ชีวิต
ร่างกาย/คน (บุคคลอื่น)
ชีวิตร่างกาย/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน
(บุคคลอื่น)
เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 0%
2 งวด
Fixrate เก๋ง 50,000 50,000/5 200,000 300,000 10,000,000 600,000 2,000 1,900 1,000
Fixrate กระบะ 50,000 50,000/3 200,000 300,000 10,000,000 600,000 2,500 2,400 1,250

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

เทเวศประกันภัย (คุ้มกัน ซ่อมรถเรากรณีเป็นฝ่ายถูก)

ทุนประกันภัย ประเภทรถ ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) อุบัติเหตุ/คน (ผู้ทำ) ค่ารักษา/คน (ผู้ทำ) ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 2 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
100,000 เก๋ง 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 300,000 2,600 2,400 1,300 -
100,000 กระบะแคป 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 300,000 3,000 2,750 1,500 -
100,000 ตู้ 500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 300,000 3,400 3,150 1,700 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

footer-p01

footer-p05 1789 ซ.พระราม 3 ที่ 41 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120

footer-p06 082-4444862 , 084-2244228 , 086-4066039 , 02-6834219

footer-p07 mr-insure@hotmail.com, eak.misterinsure@gmail.com

footer-p04

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5704029000

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

© 2015 MisterInsure.com. All rights reserved.
Open